Условия на промоционална кампания

Коледни подаръци

 1. Периодът на настоящата промоционална кампания започва в 00:00 часа на 05.12.2023 г. изтича в 23:59 часа на 31.12.2023 г. за пакетите от процедури в които подаръците са процедури и до изчерпване на наличните количества за процедурите при които подаръците са козметични продукти за домашна употреба.
 2. Кампанията се организира и провежда от „Скин Лайн“ ООД, ЕИК: 103960907, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Проф. Стефан Георгиев“ №4, („Организатор“).
 3. За периода на кампанията при всяка покупка на промоционален пакет от процедури, Организаторът подарява козметичен продукт за домашна употреба или 1 или повече процедури от същият вид. Закупените пакети от процедури могат да бъдат ползвани в срок от 12 месеца от датата на закупуване.
 4. Цените на промоционалните пакети от процедури са калкулирани на основата на цените на съответните процедури обявени в ценовата листа на Скин Лайн ООД, налична на интернет сайта skinline.bg. Когато има разлика в цените на процедурите прилагани в София, Пловдив или Варна, се прилагат тези които са за София.
 5. Право на участие в промоционалната кампания имат пълнолетни физически лица (Клиенти), закупили един или повече промоционални пакет от процедури.
 6. Организаторът не поставя ограничения в броя на промоционалните пакети, които могат да бъдат закупени от един клиент.
 7. Плащането на закупените промоционални пакети може да бъде извършено с банкова карта онлайн в интернет сайта skinline.bg или в брой и с банкова карта на място в някой от обектите на Организатора, след издаване на касов бон.
 8. С участието си в промоционалната кампания, всички клиенти изрично са уведомени, че ще се наложи Организаторът да събере ограничен набор от лични данни (име, телефон и имейл) да бъдат обработвани от Организатора за целите на организиране и провеждане на кампанията. Клиентите са запознати с документа Информация за обработване на личните данни на клиенти на Скин Лайн ООД, наличен на интернет сайта на Организатора – skinline.bg, изготвен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Организаторът предприема всички необходими технически и организационни мерки, за да осигури защитата на данните на своите клиенти.
 9. Организаторът се задължава при събиране, обработване и съхраняване на личните данни на клиентите стриктно да спазва изискванията на действащото европейско и национално законодателство.
 10. Всеки клиент може по всяко време да възрази/оттегли съгласието си срещу обработване наличните му данни за целите на организиране и провеждане на кампанията, с писмено изявление, което прекратява последващо обработване на личните му данни за конкретната цел.
 11. Включвайки се в кампанията, участниците се съгласяват да спазват правилата и изискванията, оповестени публично в промоционалните материали или по друг начин.
 12. Скин Лайн ООД е организатор на кампанията и носи отговорност за нейното администриране и протичане.
 13. Настоящите условия са изготвени и публично оповестени към датата на започване наКампанията и са свободно достъпни на интернет адрес www.skinline.bg през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.
 14. Скин Лайн ООД си запазва правото да допълва или променя настоящите условия, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта: skinline.bg
 15. Скин Лайн ООД има право да прекрати кампанията по всяко време, в случай че настъпятфорсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на настоящите условия. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
 16. Служители на Скин Лайн ООД и лица, ангажирани професионално с провеждането на кампанията нямат право на участие.
 17. Настоящите Условия се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството наРепублика България. Евентуалните спорове относно провеждането на кампанията се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.

Запишете консултация в Skin Line Пловдив

Пловдив, бул.“Марица“ №91

Запиши час за консултация в:

Запишете консултация в Skin Line София Младост

София, Младост 4, бул. Александър Малинов 91

Запишете консултация в Skin Line София Център

София, бул.“Драган Цанков“ №12-16

Запишете консултация в Skin Line Варна

Варна, бул.“Княз Борис I“ № 53

Consent Management Platform by Real Cookie Banner запиши консултация