ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН skinline.bg/shop

ПРЕДМЕТ

 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Скин Лайн“ ООД в качеството си на ДОСТАВЧИК на стоки и услуги и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛ/И/ на електронeн магазин „skinline.bg/shop”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ДАННИ НА ДОСТАВЧИКА

 1. „Скин Лайн“ ООД е дружество със седалище в гр. София, ул. „Проф.Стефан Георгиев“ №4, адрес на управление и адрес за кореспонденция – гр. София, бул. “Драган Цанков” № 12-16 №1, вписано в публичните регистри с ЕИК 103960907, електронен адрес за връзка admin@skinline.bg и телефон 0888 638 028.
 2. Адресите на които „Скин Лайн“ ООД извършва закупените през Електронния магазин услуги са:
  • Скин Лайн София Център на бул. „Драган Цанков“ 12-16, ет.1 №1 в гр. София, електронен адрес sofia.center@skinline.bg, телефон за връзка 0882 614 814;
  • Скин Лайн София Младост на бул. „Александър Малинов“ № 91 в гр. София, електронен адрес sofia.mladost@skinline.bg, телефон за връзка 0886 614 714;
  • Скин Лайн Варна на бул. „Княз Борис I“ № 53, ет. 1 в гр. Варна, електронен адрес varna@skinline.bg, телефон за връзка 0888 614 914.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

 1. ПОЛЗВАТЕЛ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН е всяко физическо или юридическо лице, което използва skinline.bg/shop за разглеждане, поръчка или покупка на стоките и услугите в него. Право да сключат договор за покупко-продажба от разстояние през skinline.bg/shop имат само физически лица на възраст над 18 години или надлежно регистрирани юридически лица.
 2. ДОСТАВЧИК е „Скин Лайн“ ООД като търговец, който предлага стоки и услуги на skinline.bg/shop.
 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН е съдържанието на skinline.bg/shop и неговите поддомейни.
 4. Профил на клиента е раздел от Електронния магазин, съдържащ информация за Ползвателя като (но не само) ползвателско име, имейл адрес и парола, който позволява на Ползвателя да създаде Поръчка и сключи договор за покупко-продажба с Доставчика. За целта ползвателите трябва да попълнят електронната регистрационна форма, намираща се на bg. и да приеме Общите условия, което се счита за електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. При попълване на електронната форма за регистрация, съответния ползвател е длъжен да предостави необходимите данни за регистрация. Ползвателят гарантира, че данните, които предоставя са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира в срок от 7 дни. В случай че съответния ползвател предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока посочен по-горе, Доставчикът има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Ползвателя до профила му.
 5. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.
 6. В случай, че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.
 7. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен електронен адрес. При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен електронен адрес. Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
 8. Електронният магазин предоставя възможност за разглеждане и поръчка на стоки и услуги като гост, без Ползвателят да създава Профил. Ползвателят – гост е длъжен да попълни съответната форма с необходимите за изпълнение на поръчката данни. Ползвателят гарантира, че данните, които предоставя са верни, пълни и точни.
 9. Поръчка е волеизявление на Ползвателя, чрез което Ползвателят заявява намерението си да закупи конкретни стоки или услуги от Доставчика.
 10. Договор за покупко-продажба е сключеното от разстояние споразумение между Ползвателя и Доставчика за покупко-продажба на стоки и/или услуги през Електронния магазин.
 11. Съдържание е цялата налична в Електронния магазин информация, която е достъпна посредством устройство, имащ връзка с интернет; всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на Доставчика чрез електронни или други средства за предаване от разстояние; информацията, свързана със стоките и/или услугите; техните цени и условия за закупуване.
 12. Бюлетин (Newsletter) е средство за периодично информиране на Ползвателите за предлаганите от Доставчика стоки и услуги, техните цени и условия за закупуване в конкретен период от време, изпращан по електронен път чрез електронна поща.
 13. Настоящите Общи условия са задължителни за всички Ползватели на Електронния магазин. Всяко използване на Електронния магазин означава, че Ползвателят се е запознал внимателно с Общите условия за използването му и се е съгласил да ги спазва безусловно.
 14. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от „Скин Лайн“ ООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти. В случай на промяна на Общите условия „Скин Лайн“ ООД ще публикува актуализираните Общи условия на skinline.bg, като по този начин информира Ползвателите за настъпилите промени.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 1. Доставчикът се задължава да достави закупените стоки или да извърши услугите и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, ползвателското или търговското право критерии и условия.
 2. Доставчикът има право да събира и използва информация относно своите Ползватели, когато същите се регистрират, като тази информация може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.
 3. Доставчикът полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
 4. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.
 5. Доставчикът не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му.
 6. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсения, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;
 7. Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Ползвателя използва магазина.
 8. Ползвателят се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция.
 9. Ползвателят се задължава да плати цената на Поръчаната от него стока или услуга.
 10. Ползвателят се задължава да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика.
 11. Ползвателят се задължава да получи закупената стока или услуга.
 12. Ползвателят се задължава да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, с цел опазване на паролата си. Ползвателят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
 13. Ползвателят се задължава с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекрати сесията, при която е влязъл в ползвателския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”.
 14. Ползвателят се задължава да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
 15. Ползвателят се задължава да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 16. Ползвателят се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост.
 17. Ползвателят се задължава да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг ползвател, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други ползватели да използват магазина.
 18. Ползвателят се задължава да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид.
 19. Ползвателят се задължава да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.

ПОРЪЧКА

 1. Ползвателят прави Поръчка за покупка на стоките или услугите в Електронния магазин, като добави избраните стоки или услуги в кошницата за покупки и следвайки стъпките, указани в Електронния магазин завърши и изпрати Поръчката на Доставчика за изпълнение. Поръчката се счита за приета от момента на получаване на потвърждаващ имейл с номер на Поръчка.
 2. Добавянето на стока или услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена и изпратена не води до регистрацията на поръчката и не поражда задължения от страна на Доставчика.
 3. Доставчикът има право да откаже направената от Ползвателя Поръчка, в случай на неуспешно плащане или да подкани Ползвателя да извърши ново плащане в рамките на 24 часа от завършване на Поръчката. След изтичане на този срок, съдържанието на кошницата за покупки автоматично се изтрива и направената Поръчка се счита за анулирана и не поражда никакви допълнителни задължения за страните.
 4. С изпращането на поръчката, Ползвателят се съгласява „Скин Лайн“ ООД да се свърже с него на посочените в Поръчката телефонен номер и имейл адрес, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА / ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА

 1. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките или договор за извършване на услуга за услугите, предлагани от Електронния магазин чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на адрес skinline.bg/shop или друго средство за комуникация от разстояние.
 2. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки или извършване на услуги, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки или да извърши определените от него чрез интерфейса услуги.
 3. Стоката се предава на адреса за доставка на Ползвателя или на трето лице – представител на Ползвателя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Ползвателя. При предаване на стоката Ползвателят или третото лице – представител на Ползвателя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Ползвателят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Ползвателят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
 4. Закупените услуги се извършват от Доставчика на посочените в настоящите Общи условия и на skinline.bg адреси само с предварително записан на час. Доставчикът се задължава да се свърже с Ползвателя на посочените в Поръчката телефонен номер или имейл адрес, в рамките на следващият работен ден след приемане на Поръчката. В случай, че Ползвателят е посочил неверен телефон или имейл или не отговаря на обажданията или изпратените му имейли, то той е длъжен да се свърже с Доставчика и да резервира час за извършване на закупената услуга/и.
 5. Срокът за изпълнение на закупените услуги е първата свободна възможност съобразно графика на Доставчика, която е удобна и за Ползвателя, но не по-късно от 12 месеца от датата на закупуване. След изтичане на срокът от 12 месеца задължението за изпълнение на Доставчика се счита за погасено.
 6. Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за поръчаните стоки или услуги плащане с кредитна или дебитна карта; плащане чрез системата myPOS; плащане с наложен платеж или плащане по банков път. Цените в електронния магазин са в български лева с включен ДДС. В тях не са включени разходите по доставка, освен ако това не е изрично упоменато. Разходите за доставка на стоки се изчисляват и добавят към общата сума за плащане при приключване процеса на поръчване и плащане.
 7. Доставчикът си запазва правото да откаже плащане, което не е извършено от титуляра на профила, от който се извършва плащането. За целта Доставчикът ще проверява дали името и фамилията на ползвателя създал поръчката съвпадат с името и фамилията от дебитната или кредитна карта на платеца. При установяване на разлики, Доставчикът си запазва правото да предприеме допълнителни действия за установяване на идентичността на Ползвателя съгласно Директива (ЕС) 2015/2366, или т. нар. „втора директива за платежни услуги(ДПУ2)“.
 8. Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. Обработването на поръчките се извършва от понеделник до петък от 10:00 ч. до 20:00 ч., събота – от 10,00 до 16,00 ч. Поръчки, направени след 18,00 ч. от понеделник до петък се обработват на следващия работен ден. Поръчки, направени след 15,00 в събота се обработват на следващият работен ден. Поръчки, направени в неделя се обработват на следващият работен ден. Срок на доставка на територията на Република България – от два до пет работни дни. Доставчикът не доставя стоки извън територията на Република България.
 9. Данъчни фактури се издават само в случите, когато Ползвателя изрично заяви желанието си да получи фактура и предостави цялата необходима информация за издаването й в срок до 4 календарни дни от датата на плащане на Поръчката.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ВРЪЩАНЕ

 1. Всеки Ползвател има право да върне или да замени своята поръчка в срок от 14 дни от датата на доставка без да е необходимо да посочи основателна причина.
 2. При отказ от договора Ползвателя трябва да достави обратно на продавача поръчката в ненарушен търговски вид, с неразпечатана оригинална опаковка и етикети и е придружена от оригиналния Приемо-предавателен протокол и касов бон.
 3. Платената сума се възстановява по банкова сметка на ползвателя в срок до 7 работни дни от датата на връщане на доставената стока и при условие, че са изпълнение всички изисквания посочени в настоящите Общи условия. При възстановяване на плащания, извършени с карта, сумата ще бъде върната единствено и само по картата, с която е извършено плащането.
 4. Доставчикът поема разходите за доставка на стока, която явно не съответства на поръчаната от Ползвателя; дефектна стока; стока повредена при транспортиране и всички други обстоятелства причинени по вина на Доставчика.
 5. При всички други случи, Ползвателя плаща транспортните разходи в двете посоки.
 6. Потребителят няма право на връщане и отказ от сключения Договор, когато закупената услуга е предоставена напълно или изпълнението  е започнало с изричното предварително съгласие на Ползвателя или за доставка на стоки свързани с хигиената или защита на здравето, за които има опасност от влошаване на техните характеристики като например, но не само: храни, напитки, парфюмерийни и козметични продукти.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 1. Ползвателят се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Доставчика, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за: поддържане на Профила на Ползвателя, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране; изпращане на Бюлетин по и-мейл или чрез SMS; осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и Ползвателско поведение.
 2. С предоставянето на своите лични данни Ползвателят дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на „Скин Лайн“ ООД, Администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни“ с идентификационен номер 308409 в и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в Политиката за защита на личните данни, която е налична на skinline.bg/bg/poveritelnost/.

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
 2. Ако в срок от 30 (тридесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Съдържанието на Електронния магазин, включително но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговски символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание, са изключителна интелектуална собственост на „Скин Лайн“ ООД, освен в случаите когато те са интелектуална собственост на доставчици на стоки или услуги на „Скин Лайн“ ООД и се ползват с тяхно позволение.
 2. Всякакво Съдържание, до което Ползвателят има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
 3. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите Общи условия.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 1. Настоящитe Общи условия са предмет на Българското гражданско и търговско право. Евентуалните спорове, възникнали между Доставчика и Ползватели, ще се разрешат по взаимно съгласиe, с помощта на медиатори или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентният Български съд по местонахождението на Доставчика и без това да нарушава правата на потребителите.

Приложения:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИ, КОНТРОЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА

Органите, регулиращи дейността на Доставчика са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti

тел: 0700 111 22

email: info@kzp.bg

адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

тел: 02/91-53-518

email: kzld@cpdp.bg

адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между Търговец и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище София и район на действие територията на област София.

Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Запишете консултация в Skin Line Пловдив

Пловдив, бул.“Марица“ №91

Запиши час за консултация в:

Запишете консултация в Skin Line София Младост

София, Младост 4, бул. Александър Малинов 91

Запишете консултация в Skin Line София Център

София, бул.“Драган Цанков“ №12-16

Запишете консултация в Skin Line Варна

Варна, бул.“Княз Борис I“ № 53

Consent Management Platform by Real Cookie Banner запиши консултация